Newtonovy zákony

První zákon
Tělesa se pohybují rovnoměrně přímočaře nebo setrvávají v klidu, pokud nejsou působením síly nucena tento stav změnit.

Druhý zákon newton
Síla vyvolává zrychlení, které je úměrné hmotnosti tělesa (F=m*a).

Třetí zákon
Každá akce vyvolává stejně velkou, ale opačně orientovanou reakci.

Gravitační zákon
Každá dvě tělesa ve vesmíru jsou k sobě přitahována silou mířící podél spojnice jejich těžišť úměrně jejich hmotnostem a nepřímo úměrně čtverci vzdáleností mezi oběma tělesy (Fg=k*(m1*m2)/(r^2).


Keplerovy zákony

První zákon
Dráhy planet jsou elipsy, v jejichž jednom ohnisku je slunce.

Druhý zákonkepler

Průvodič planety opíše za jednotku času vždy stejnou plochu.

Třetí zákon
Oběžná doba planety se prodlužuje s velikostí dráhy tak, že druhá mocnina oběžné doby je úměrná třetí mocnině velké poloosy dráhy.